Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego platnosci.arciszewski.pl („serwis PŁATNOŚCI”) przez Użytkowników, w szczególności dotyczące warunków zawierania i rozwiązywania umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, rejestracji Użytkowników, usług świadczonych przez serwis PŁATNOŚCI oraz dostępu do treści zawartych na stronie serwisu PŁATNOŚCI a także zasady postępowania reklamacyjnego.
  2. W zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).
  3. Właścicielem serwisu internetowego PŁATNOŚCI umieszczonego pod adresem platnosci.arciszewski.pl jest Usługodawca – POLIKLINIKA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA Sp. z o.o. Sp. komandytowa. NIP: 542-323-08-33, REGON: 200770743 z siedzibą w Białymstoku (15-435), przy ulicy ul. Zamenhofa 19.
  4. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności serwisu internetowego należy wysyłać na adres e-mail: admin@arciszewski.pl, natomiast korespondencję w formie tradycyjnej (przesyłki pocztowe) należy kierować na adres: ul. Zamenhofa 19, 15-435 Białystok.

§ 2 Definicje / Sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

1ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCHpodmiot, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2016 r., Dz. U. poz. 922 ze zm.), decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, tj. POLIKLINIKA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA Sp. z o.o. Sp. komandytowa, na którym spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych, w szczególności przed dostępem osób nieuprawnionych do Danych Osobowych użytkowników serwisu PŁATNOŚCI.
2DANE OSOBOWEwszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
5USŁUGODAWCAPOLIKLINIKA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA Sp. z o.o. Sp. komandytowa.
6HASŁO UŻYTKOWNIKAciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych służących do zabezpieczenia Konta Użytkownika, przypisany do Loginu Użytkownika i znany tylko Użytkownikowi.
7KONSUMENTUżytkownik, który zawarł Umowę w celu niezwiązanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
8KONTO UŻYTKOWNIKAzbiór zasobów i uprawnień w systemie komputerowym nadanych Użytkownikowi przez administratora serwisu Edoktor24.pl. Konto Użytkownika zawiera określony, unikalny Login Użytkownika oraz jest zabezpieczone Hasłem Użytkownika.
9LOGIN UŻYTKOWNIKAniepowtarzalny ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujący Użytkowników przystępujących do interakcji z systemem informatycznym, a także niepowtarzalny ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych identyfikujący osoby upoważnione w imieniu Administratora Danych Osobowych do przetwarzania Danych Osobowych w systemie informatycznym.
10REGULAMINniniejszy dokument.
11SERWISplatforma umożliwiająca pobieranie płatności, dostępna pod adresem platnosci.arciszewski.pl
14ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄwykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity z dnia 16 września 2016 r., Dz. U. poz. 1489 ze zm.).
18UŻYTKOWNIKpełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która używa serwisu PŁATNOŚCI
22ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHoświadczenie woli Użytkownika wyrażające zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych Zwykłych w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę jako Administratora Danych Osobowych za pośrednictwem serwisu.

§ 3 Zakres usług

Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na udostępnieniu serwisu PŁATNOŚCI, znajdującego się na stronie platnosci.arciszewski.pl polegają na możliwości opłacenia online usług POLIKLINIKA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA Sp. z o.o. Sp. komandytowa.

§ 3 Dane osobowe

  1. Wszelkie dane, które mają status Danych Osobowych, wprowadzane są do serwisu przez Użytkownika sposób dobrowolny.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest POLIKLINIKA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA Sp. z o.o. Sp. komandytowa.
  3. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. W celu realizowania swoich praw dotyczących przetwarzania Danych Osobowych Użytkownik może skierować stosowne zgłoszenie na adres e-mail: admin@arciszewski.pl